Vester Nebel

Vester Nebel Sognearkiv Vester Nebel

 

 

Sognehuset, Stokbrovej 18, 6715 Esbjerg N. Tlf.: 75169989
E-mail:
Hjemmeside: www.vnsa.dk
Åbningstid: Sidste torsdag hver måned kl. 18.30-20.30 samt efter aftale med lederen
Leder: Henning Jørgensen, Lifstrup Hovedvej 54, 6715 Esbjerg N. Tlf.: 75169246
Post til: Leder
Område: Vester Nebel Sogn i Esbjerg Kommune

Vester Nebel Sognearkiv er oprettet i 1980 og er en selvejende institution, hvis styrelse består af fem selvsupplerende personer. Esbjerg Kommune yder via kommunens arkivudvalg driftstilskud. Arkivet er medlem af SVA og SLA samt Arkivsamvirket for Esbjerg Kommune. Arkivets samlinger er registreret efter SLAs regler i programmet Arkibas. M.h.t. registre kan nævnes personregistre til lokalhistoriske bøger om Bryndum og Vester Nebel sogne samt personregistre vedr. forhenværende og nuværende indbyggere i sognet. Kopier af arkivets registreringsblade bliver løbende afleveret til Esbjerg Byhistoriske Arkiv, hvor de er tilgængelige. Arkivets leder, Henning Jørgensen, har udgivet Lifstrup 1787-1990 og Vester Nebel Sogn 1664-1990. Arkivet varetager lokalhistoriske byvandringer, filmforevisninger, udstillinger både i arkivet og andre steder, og laver i øvrigt udstillinger i samarbejde med sognets andre foreninger. Desuden holdes foredrag for Vester Nebel Skoles elever. Arkivet er indrettet med syv læsepladser til besøgende og har et læseapparat til mikrokort og til mikrofilm. 

Antal hyldemeter i alt: Ca. 10-11 m.

ARKIVALIER

Arkivet har registreret ca. 160 arkivfonde, hvoraf størsteparten er små og ufuldstændige. Dog er størsteparten af sognets nuværende og forhenværende foreninger repræsenterede med ca. 35 foreningsarkiver. Blandt de mere fuldstændige kan nævnes Vester Nebel Sogns forskellige gymnastik- og idrætsforeningers arkiver 1906-1961, Vester Nebel Kvindeforening 1915-1994, Vester Nebel Husholdningsforening 1934-1995, Vester Nebel Forsamlingshus 1906-1979, Vester Nebel Andelstransformatorforening 1919-1972, Vester Nebel Biblioteksforening 1910-1972, den kulturelle forening VÆR MÆ 1980-1985, sognets ungdomsforeninger 1918-1962, nyere mergelselskaber 1912-1963, Vester Nebel Husmandsforening 1931-1969, Øluf Mølles Elektricitetsværk 1923-1943, Lifstrup Foderstofforening 1953-1970 og Lifstrup Andelsfryseforening 1950-1973. Blandt personarkiverne skal nævnes Peder Sørensen Hygums personarkiv, der omfatter breve fra fader (og andre familiemedlemmer) til søn 1839-1844 under Peder Sørensens aflæggelse af sin værnepligt i København. Brevene fortæller meget om Vester Nebel Sogn på den tid og om den daværende tankegang og livsanskuelse. Fotosamlingen udgøres af ca. 1450 billeder, heraf bl.a. en skolefotosamling fra Ølufvad og Vester Nebel skoler, der er næsten komplet fra ca. 1900 til d.d. Arkivet har desuden en god folkedanser-, gymnastik- og dilettantfotosamling fra Vester Nebel Sogn. Der findes også mange ældre gårdbilleder fra Lifstrup og mange nyere billeder af gårde i Hygum og Lifstrup. Arkivets båndsamling rummer en del båndoptagelser med interviews med ældre folk fra Vester Nebel Sogn og flere lange interviews med folk, der kan beskrive tiden og tilværelsen i Vester Nebel Sogn tilbage til omkring århundredskiftet. De ældste bånd er fra ca. 1970.

Film og lysbilleder: Arkivet har en film- og video-samling, der bl.a. indeholder Leo Lauridsens smalfilmsamling – Leo Lauridsen optog en mængde film vedr. sognets dagligdag og begivenheder vedr. Vester Nebel Skole ca. 1965-1990, og en sognefilm fra 1957, hvor dagligdags situationer og personer er optaget. Desuden findes en videokopi af Esbjerg Svæveflyveklubs første flyvninger i Lifstrup i 1936. Arkivet har desuden produceret Sognefilm 2000 – Vester Nebel Sogn.

KOPISAMLING

Fotokopier: Realregistre til skøde- og panteprotokoller for en del af Bryndum Sogn samt for Vester Nebel Sogn 1740-1855 og realregistre til skøde- og panteprotokoller for Vester Nebel Sogn 1850-1920. Kopi og renskrift af udskiftningsforretningerne vedr. ejerlaugene i Vester Nebel Sogn omkr. 1790. Kopisamling vedr. flere mergelselskaber i sognet. Kopisamling af matrikelkort fra udskiftningstiden (omkr. 1790) og løbende ajourførte kort frem til 1976. Kopisamling af nyere og ældre kort vedr. Vester Nebel Sogn, Esbjerg Kommune og Ribe Amt. Kopier af matrikelkort fra udskiftningstiden omkr. 1790 for en del af Bryndum Sogn samt enkelte matrikelkort for hele Bryndum Sogn. Enkelte kopisamlinger af skøder og personlige arkiver, samt affotograferinger og negativsamling fra arkivets fotosamling. Endvidere findes renskrifter af forskellige ældre folks erindringer vedr. fortiden i sognet, deres skoletid og besættelsestiden m.m. med relation til Vester Nebel Sogn.

Mikrokort: Realregistre til skøde- og panteprotokoller for Vester Nebel Sogn 1920-1955.

TRYKT, UDGIVET MATERIALE

Aviser: Det lokale sogneblad, VNØ-Bladet, som udgives af Vester Nebel-Ølufvad Idrætsforening, 1979-. Desuden findes fortløbende ajourført udklipssamling vedr. alt med relation til Vester Nebel Sogn, påbegyndt i 1979. Udklippene stammer fortrinsvis fra dagbladet Vestkysten og JydskeVestkysten. Henvisninger til udklipssamlingen føres i kartotek.

Håndbøger og andet: Danmarkshistoriens Hvem, Hvad og Hvornår (1996), Fortid og Nutid 1996-, Danmarks Kirker – Ribe Amt: Kirkerne i Bryndum, Vester Nebel, Alslev og Hostrup, Det Danske Landbrugs Historie 4000 f. Kr.-1988 (1988), Skast Herreds Tingbøger 1636-1640 med sagregister (1954), Levnedsløb i Sørbymagle og Kirkerup kirkebøger 1646-1731 bd. I-II (1963), Helene Dideriksens Dagbog og Breve 1875-1891 (1984), Frygten fra 1848 (1985), Historisk Vejviser af Johs. E. Tang Kristensen m.fl. (1945), R. W. Bauers Calender for Aarene 601-2200 (1993), Gotisk skrift af Henning Jensen (1990), Danske Landkommuner 1842-1970 (1976), Lægdsbetegnelser 1789-1970 (1972), Hjælpemidler til arkivstudier (1989), Kildeoversigt DISDanmark (1993), Arkivhåndbog Nørrejylland af Henning Jensen m.fl. (1980), Forskning i Statens Arkiver (1991), Historisk Vejviser (1986), Foreningsarkiver fra Ribe Amt bd. I-II (1994).

Lokalsamling: Hjedding Andelsmejeri 1882-1905 (1972), Esbjerg Skolevæsen af Ellen Nørgaard (1980), Landbygninger i Esbjerg Kommune (1985), Vi startede med en ko og en kat! (1990), Bryndum og Vester Nebel af Holger Willadsen (1947), Lifstrup 1787-1990 af Henning Jørgensen (1990), Vester Nebel Sogn 1664-1991 af Henning Jørgensen (1991), Forum-området 1664-1991 af Henning Jørgensen (1993).