Sønderho

Sønderho Sognearkiv sonderho
Sognegården, Landevejen 41, 1., Sønderho, 6720 Fanø
E-mail:
Åbningstid: Tirsdag kl. 16-18 samt efter aftale med lederen. Juni lukket
Leder: N. E. Engsted, Vester Land 24, 6720 Fanø. Tlf.: 75164206
Post til: Arkivet
Område: Sønderho Sogn, Fanø Kommune

Sønderho-arkivet er oprettet i 1982. Organisatorisk drives arkivet af foreningen Sognearkiverne på Fanø, Fanø Lokalhistoriske Forening. Arkivet er medlem af SVA og SLA, og dets samlinger er registreret efter SLAs regler, dels manuelt, dels på edb, da arkivet har indført Arkibas i 1998. Fire gange årligt siden 1987 udgives Fanø Lokalhistoriske Forenings medlemsskrift. I øvrigt afvikles der lejlighedsvise film- og/eller billedfremvisninger, foredrag samt byvandringer. Arkivet assisterer også med udlån af fotos til samt assisterer ved bogudgivelser m.m., f.eks. Historien om Fanø Motorløbene 1919-1924, udgivet i 1996. Arkivet har udarbejdet en nøgle – et jævnføringsregister mellem nuværende matrikelnumre, husnumre på Thobölls kort og ejerliste fra 1820’erne, lægdsystemets husnumre, jordebogens numre, brandforsikringsnumre i tre perioder samt folketællinger 1787-1906, fordi matrikelnumre først blev indført omkring 1930, mens de rigtige adresser – gadenumre og husnumre – først kom til efter 1985. Arkivet har to læsepladser til publikum.

Antal hyldemeter i alt: Ca. 50 m.

ARKIVALIER

Foreningsarkiver, personarkiver, fotos. Virkomhedsarkiver, herunder sejlskibsrederier. Arkiverne i et sejlskibsrederi består typisk af aktiebreve, aktionærlister, udbetalinger til disse m.v., regnskaber for enkeltrejser samt bilag til regnskaberne, mandskabsafregninger, charterpartier, assurancepapirer, samt – som noget enestående – breve fra kaptajnen hjem til rederen. På arkivet findes arkiver fra 20 sejlskibsrederier, der hørte under tre redere. Arkiverne er opdelt efter skib. Hvert sejlskib havde sit eget selvstændige aktieselskab. Af andre større arkivfonds kan nævnes Sønderho Elværk 1925-1968, Fonden Gamle Sønderho (etableret i 1928) samt Kromanns Fabrikker, der blev etableret i 1868. Arkivet har ca. 1.200 negativer og positiver, heraf adskillige fra fotograf frk. P. J. Lund, Sønderho/ Gørding. Desuden findes Fanø-musik på bånd og plader med optagelser fra 1916, 1950’-erne, 1960’erne og 1970’erne. Meget af dette er spillet over på cd.

Film og lysbilleder: Arkivet har en række 16 mm smalfilm bl.a. fra Sønderho-dagene i 1928 og 1947, fra indvielsen af Mindelunden samt en turistfilm i farver fra 1952.

KOPISAMLING

Fotokopier: Sønderho Sogns jordebog 1741-1885, realregister for ejendomme i Sønderho Sogn ca. 1885-1895, brandtaksations- og brandforsikringsprotokoller: Ekstraktudskrifter 1793-, taksationsprotokol for Fanø 1844-1884 og forsikringsprotokol for Fanø 1858-1885. Fattigvæsenets protokoller for Sønderho Sogn 1796-1874, skolekommissionens forhandlingsprotokoller for Sønderho Sogn 1815-1872, samt Auktionen i Ribe 1741.

TRYKT, UDGIVET MATERIALE

Aviser: Fanø Ugeblad 1922-.

Håndbøger: Uddrag af Danske Søfartslove 1894, Samling af Love og Anordninger 1683-1896 i 17 bind (udg. i 1866), Lovtidende 1871-1872 samt 1902-1911 (13 bind i alt), Karnovs Lovsamling i fem bind samt registraturer til Rigsarkivet i fire bind.

Lokalsamling: Bl.a. Historien om Fanø Motorløbne 1919-1924, Fra Ribe Amt 1933-, Sønderho-slægter 1630-1987 i 3 bind, Gamle Huse i Sønderho, Fanøs Historie I-III (1930’erne), samt næsten alle bogudgivelser, der vedrører Sønderho og Fanø.