Om SVA

Bestyrelsen     Konsulent     Vedtægter

SYDVESTJYSKE ARKIVER er en sammenslutning af ca. 60 lokalhistoriske arkiver, fortrinsvis fra det tidligere Ribe Amt. Foreningen, der er stiftet i 1979, skiftede i 2013 navn fra Ribe Amts Lokalarkiver (RAL) til navnet SYDVESTJYSKE ARKIVER (SVA).

Arkiverne er organiseret på flere niveauer. Inden for de enkelte kommuner er arkiverne organiseret i Arkivsamvirker (lokalt). Inden for de tidligere Ribe Amt er arkiverne forenet i SYDVESTJYSKE ARKIVER (regionalt) mens de på landsplan er organiseret i Sammenslutningen af Lokalarkiver (nationalt). Funktionen og opgavefordelingen blandt de forskellige arkivorganisationer kan opstilles som følgende:

Arkivsamvirker (lokalt)

Efter kommunalreformen i 2007 opstod en række nye storkommuner, og efter nedlæggelsen af mange amtskredse påskønnede SLA oprettelsen af Arkivsamvirker i alle kommuner. Arkivsamvirkernes rolle og opgaver kan variere en smule, men kan overordnet set sammenfattes som følgende:

 • At være arkivernes bindeled til kommunen.
 • At sørge for fordelingen af det kommunale tilskud til arkiverne.
 • At stå for betalingen af Arkibas-licensen samt øvrige basale driftsudgifter, herunder evt. forsikringer.
 • At koordinere og stå for fællesindkøb af arkiverings-materialer.
 • At være samarbejdsforum for arkiverne i kommunen, og at stå for evt. fælles projekter og lokale kurser og arrangementer.

Sydvestjyske Arkiver (SVA) (regionalt)

SVA er det som tidligere gik under navnet RAL (Ribe Amts Lokalarkiver), og var en amtskreds under Sammenslutningen af Lokalarkiver (SLA). Efter kommunalreformen i 2007 gik mange amtskredse rundt om i landet i opløsning, men SVA, som skiftede navn fra RAL til SVA i 2013, består stadig bl.a. i kraft af den fælles konsulentordning, som de ca. 60 medlemsarkiver frit kan benytte. SVA står bl.a. for:

 • Konsulentordningen (19 timer/uge) med hjælp, vejledning og arkivfaglig bistand til arkiverne.
 • Afholdelse af kurser lokalt, herunder også Arkibas-kurser og moduler i SLAs Arkivuddannelse.
 • Skabe samarbejde, erfaringsudveksling og fælles projekter blandt arkiverne i området.
 • Udgive medlemsbladet Nyt fra Sydvestjyske Arkiver, to gange årligt.
 • Indsamle og publicere arkivernes årsberetninger.
 • Arrangere studieture m.m.

Sammenslutningen af Lokalarkiver (SLA) (nationalt)

Landsorganisation med godt 500 arkiver som medlemmer. Langt den største arkivorganisation på landsplan. Der findes yderligere en arkivorganisation på landsplan – ODA (Organisationen af Danske Arkiver) med ca. 50 medlemmer. På nær et enkelt arkiv er alle Sydvestjyske Arkivers medlemmer også medlem af SLA. I hovedtræk er SLAs opgaver og rolle at:

 • Varetage lokalarkivernes interesser overfor Kulturministeriet, Rigsarkivet og andre interesse-organisationer.
 • Sikre et ensartet og standardiseret registreringssystem, herunder driften af Arkibas og Arkiv.dk
 • Skabe en ensartet arkivuddannelse (modulkurser), øvrige kurser og andre arkivfaglige tiltag.
 • Koordinere og sikre samarbejde mellem arkiverne på landsplan.
 • Informere medlemmerne bl.a. via medlemsbladet OmSLAget.